Archive for November, 2014

stravinsky 15 (Picasso)

20/11/2014

picasso059

stravinsky 14 (Betty Edwards)

19/11/2014

bettyedwardsrotate061

stravinsky 13 (einstein)

18/11/2014

einstein060

november 14th

14/11/2014
florianopolis, a year ago

florianopolis, a year ago

stravinsky 11 (christopher dresser)

12/11/2014

christopherdresser

stravinsky 10 (karl marx)

11/11/2014

karlmarx1

stravinsky 9 (Charles Darwin)

10/11/2014

charlesdarwin1

stravinsky 8 (Richard Buchanan)

07/11/2014

richardbuchanan

stravinsky 7 (Victor Margolin)

06/11/2014

victormargolin1

stravinsky 6 (Clive Dilnot)

05/11/2014

stravinsky2014239